กิจกรรมอบรมใน “โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Digital Platform เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

May 29, 2024

🔹มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ. ดร.กันยา บาร์นท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) นำทีมจัดกิจกรรมอบรมใน “โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Digital Platform เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” มีคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่าน ZOOM กว่า 60 ท่าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-17.00 น.
.
🔹โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดย ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการฯ TCU) และวิทยากรประกอบด้วย รศ. ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ (ม.ศิลปากร) รศ. ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (ม.ศิลปากร) ดร.มณีรัตน์ มั่นยืน (Thai MOOC) และ อ.จิระ ชนรักสุข (Thai MOOC) นำเสนอความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
.
🔹Download เอกสารประกอบได้ที่
link : https://shorturl.at/wfYK8

Leave a Comment