จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสานพลังขับเคลื่อนการศึกษา สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียน: UB-SPEC Model สู่เป้าหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

May 21, 2024

🔹 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสานพลังขับเคลื่อนการศึกษา สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียน: UB-SPEC Model สู่เป้าหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

.

🔹 ทีมผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) นำโดย รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการฯ) รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการฯ) และ ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการฯ) พร้อมร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยสนับสนุนแพลตฟอร์ม Thai MOOC เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

.

🔹 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาและคุณครูของจังหวัดอุบลราชธานี มากกว่า 300 คน

🏆โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

.

#ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Platform

Leave a Comment