มทร.อีสาน จัดอบรม “โครงการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

June 4, 2024

🔸มทร.อีสาน จัดอบรม “โครงการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระหว่างวันที่ 30–31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
.
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีคณาจารย์จาก มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ เข้าร่วมอบรมแบบ Onsite จำนวน 32 คน แบบ Online จำนวน 31 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 63 คน
.
🔸วิทยากรจากทีม Thai MOOC ประกอบด้วย
1) รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
2) รศ. ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
3) ดร.มณีรัตน์ มั่นยืน
4) อ.ชนากานต์ ปิ่นวิเศษ
5) อ.จิตติมา ระวังภัย
6) อ.จิระ ชนรักสุข
7) อ.นพดล โชติ
.
🔹Download เอกสารประกอบได้ที่
link : bit.ly/thaimooc-id

📸ขอขอบคุณภาพจาก มทร.อีสาน – RMUTI

#ThaiMOOC #ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses #ออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Leave a Comment