มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำโครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักสูตร

January 23, 2024

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ร่วมกับ (ETDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร ด้าน Digital Transformation

Leave a Comment