รวมภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับการสะสมและเทียบโอนหน่วยกิตในประเทศและต่างประเทศ

April 26, 2024

♦️ รวมภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับการสะสมและเทียบโอนหน่วยกิตในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

🔹 นำโดยทีมผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
1) รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผอ.TCU)
2) รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รอง ผอ.TCU)
3) ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รอง ผอ.TCU)

🔹 มีตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย กว่า 30 ท่าน จากต่างประเทศ 4 ท่าน และมีผู้ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ ZOOM กว่า 25 ท่าน มีจำนวนผู้ร่วมรับชมผ่าน Live สดกว่า 168 ท่าน

🎊 ผลสรุปจากการประชุมในครั้งนี้ มีแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาและเครือข่ายต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนรายวิชา เพื่อสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งแนวทางในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ รอพบกับโครงการและกิจกรรมดี ๆ เพื่อคนไทยกับ Thai MOOC เร็ว ๆ นี้นะคะ

🏢 จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

#ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses

ดูน้อยลง

Leave a Comment