สาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 5 ปี

May 2, 2024

🔹สาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง อว.

ครบรอบ 5 ปี

🔹“รุ่งอรุณของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. เป็นกระทรวง ที่ดิฉันตั้งใจมาอยู่ตั้งแต่แรก เพราะเป็นกระทรวงที่สำคัญ ที่นำเอาการอุดมศึกษามาผนวกรวมกับ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพราะฉะนั้นจึงเป็นกระทรวงที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา

และความรู้สำคัญในการผลิตและสร้างคนให้กับประเทศ ที่สำคัญ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังเป็นศาสตร์ที่ก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ

🔹ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นผลผลิตของระบบอุดมศึกษาไทย เมื่อได้มีโอกาสเข้ามามีตำแหน่งหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะรัฐมนตรีกระทรวง อว.จึงพยายามทำทุกอย่างๆ เต็มความสามารถด้วยการวางนโยบาย 2 ด้าน คือ “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” และ “วิจัย นวัตกรรม ดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” ซึ่งต้องเดินควบคู่กันไป ขณะเดียวกัน ก็เดินหน้าปฏิรูปอุดมศึกษา โดยกำหนดเป้าหมาย เน้นการสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างคนที่มีความรู้ที่ดี มีทักษะและสมรรถนะ รวมถึงมีคุณลักษณะที่ดี รวมทั้งสร้างกลไก

และเครื่องมือในการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การจัดทำระบบคลัง หน่วยกิตแห่งชาติหรือ ธนาคารเครดิต การจัดทำแผนที่ทักษะเพื่อระบุทักษะที่สำคัญในการทำงานในสาขาอาชีพสมัยใหม่ และเป็นไปตามความต้องการของประเทศ หรือ

Skill Mapping พร้อมทั้งจัดทำใบรับรองผล

🔹การเรียนที่ระบบทักษะของนักศึกษาว่ามีทักษะ ที่สอดคล้องกับการทำงานระดับใดบ้าง หรือ Skil Transript เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตสามารถ

นำไปใช้ในการทำงานหรือพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ตลอดจนการนำทักษะด้าน AI ที่เป็นทักษะที่สำคัญ ของโลกยุคปัจจุบันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ การลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ปี 2567 หรือการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ

การรับสมัครสอบกลาง ประจำปี 2567 ซึ่งถือเป็นประตูบานแรกในการก้าวสู่ระบบอุดมศึกษาของเยาวชนไทย ด้วยการสนับสนุนค่าสมัครสอบให้กับผู้เข้าสอบทุกคนฟรีในรอบ Admissionโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นครั้งแรก และจะพยายามปลดล็อกทุกอุปสรรคในการเข้าถึงอุดมศึกษา

เพื่อเด็กไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “อว. For EV” ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม EV ให้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นความหวังของประเทศไทย ด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่กระทรวง อว. มี นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย “อว.For PM 2.5” และ

“อว. For AI” รวมถึงนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอวกาศของประเทศ เป็นต้น 5 ปี ของการก่อตั้งกระทรวง อว.จึงเป็น 5 ปีของ “ปัญญา โอกาส อนาคต” ของเยาวชน ประชาชนและประเทศไทยนี่คือรุ่งอรุณแห่งการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🔹 ด้วยจิตคราวะ 🔹

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

.

#ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#CreditBank#Platform

Leave a Comment