โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (โมดูล) และทักษะดิจิทัลเพื่อรองรับมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

April 30, 2024

🔹 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ กว่า 50 ท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (โมดูล) และทักษะดิจิทัลเพื่อรองรับมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อเทียบโอนหน่วยกิต

.

🔹 การอภิปรายหัวข้อ “การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รอง ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รอง ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) และทีมวิทยากร TCU อภิปรายหัวข้อ “มาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนารายวิชาออนไลน์กับ Thai MOOC”

.

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

.

#ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#CreditBank#Platform

Leave a Comment