“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาออนไลน์ Thai MOOC สำหรับ Pre-degree และการเทียบโอนหน่วยกิต” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี

May 3, 2024

🎉 เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กล่าวเปิดงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาออนไลน์ Thai MOOC สำหรับ Pre-degree และการเทียบโอนหน่วยกิต” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี

🌟ในการนี้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี, รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อทิศทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การเทียบโอนหน่วยกิตและคลังหน่วยกิตอุดมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การจัดเตรียมข้อสอบสำหรับการเทียบโอนหน่วยกิต การประเมินทางออนไลน์ในรายวิชา Formative & Summative, การออกแบบจัดทำข้อมูลรายวิชา และการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

และการจัดทำโครงสร้างโมดูลเนื้อหา, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการพัฒนารายวิชา MOOC รูปแบบเครื่องมือการสร้างการประเมินใน Edx ข้อสังเกตและเสนอแนะประมวลรายวิชาและโครงสร้างเนื้อหา,

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Blended Learning โดยมีการ WorkShop และหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

.

#ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#CreditBank#Platform

Leave a Comment