โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สนับสนุนการใช้งาน
ระยะเวลาทำการของการสนับสนุน Thai MOOC Platform ผู้เรียนสามารถติดต่อในช่วงระยะเวลา 09.00 – 17.00 น.

© 2024 Thailand Massive Open Online Course. All Right Reserved.

แพลตฟอร์มนี้ได้รับการสนับสนุนการให้บริการโดย GDCC Cloud