กฎหมายควบคุมอาคาร (Building Regulations)

Building Regulations
12,505 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะพื้นฐานของกลุ่มกฎหมายข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกฎหมายผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร
  3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไปได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารพื้นฐานได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กฎหมายควบคุมอาคาร (Building Regulations)”