กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Labour Law for Elderly Caregivers
2,204 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การคุ้มครองการใช้แรงงานสิทธิต่างๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับตั้งแต่ สิทธิขั้นพื้นฐาน การใช้แรงงานทั่วไป ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงาน ในวันหยุด การใช้แรงงานหญิงและเด็ก และสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายกรณีเลิกจ้าง กรณีลาออกจากงาน ค่าตอบแทนในการทำงาน ค่าชดเชย และประกันสังคมเพื่อให้ผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเพื่อพัฒนาตนเอง ในด้านกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้สิทธิ หน้าที่ของตนในการทำงานและการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นนายจ้างต่อไป

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ได้
  2. อธิบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความหมายลักษณะสำคัญ และขอบเขตการใช้ บังคับกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้
  3. อธิบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แรงงานทั่วไป ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และการใช้แรงงานหญิงและเด็กได้
  4. อธิบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน ค่าชดเชย และ การประกันสังคมได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”