การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Excel 2013

MS Excel 2013 | MOS Certificate : MS Excel 2013
10,113 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เข้าใจความสำคัญและกระบวนการในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist(MOS) ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งทำงานของชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel 2013 ตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบใบประกาศนียบัตร MOS และรู้จักคำศัพท์เฉพาะ เพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายกระบวนการสอบใบประกาศนียบัตร MOS ได้
    2. สามารถเลือกใช้คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
    3. สามารถวิเคราะห์คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Excel 2013”