การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS PowerPoint 2013

MS PowerPoint 2013 | MOS Certificate : MS PowerPoint 2013
6,688 Enrolled
9 hour

คำอธิบายรายวิชา

เข้าใจความสำคัญและกระบวนการในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist(MOS) ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งทำงานของชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft PowerPoint 2013 ตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบใบประกาศนียบัตร MOS และรู้จักคำศัพท์เฉพาะเพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายกระบวนการสอบใบประกาศนียบัตร MOS ได้
    2. สามารถเลือกใช้คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
    3. สามารถวิเคราะห์คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS PowerPoint 2013”