กระบวนการพยาบาล

Nursing Process
0 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

มโนทัศน์ หลักการทางการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพทุกช่วงวัย การวินิจฉัย ทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการ พยาบาล ประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ฝึกทดลองปฏิบัติ ประเมินภาวะสุขภาพและการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ ในการดูแลแบบองค์รวม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายมโนทัศน์ หลักการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการพยาบาล การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การ ปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปบันทึกทางการพยาบาล และประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล
  3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอภิปรายประเด็นปัญหาและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้อง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กระบวนการพยาบาล”