กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

Introduction to data analytics process
1,650 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และจากกรณีศึกษา ตั้งแต่การระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือประเด็นที่ต้องการนำมาพัฒนาและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูลโดยใช้วิธีที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการแปรผลลัพธ์และการสื่อสารที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงได้เรียนรู้กฎหมายและจริยธรรมเบื้องต้นในการประมวลผลข้อมูล เพื่อความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้อื่นก่อนนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้อื่นที่นำมาใช้และประมวล และระบุเทคนิคด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ควรใช้ เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้และประมวลผลเกิดความมั่นคงปลอดภัยได้
    2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น”