กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาในสื่อสังคมเพื่อการจัดการแบรนด์ออนไลน์

Social Media Content Marketing Strategy for Online Brand Management
1,783 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาได้แก่ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการจัดการชื่อเสียงแบรนด์ทางสื่อออนไลน์ (Online Brand Reputation Management) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค (Consumer Engagement) ต่อแบรนด์ออนไลน์ การจัดการผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดออนไลน์ (Online Influencer Management) ครอบคลุมถึงการสร้างชื่อเสียงในด้านดีเพื่อให้ผู้คนรู้จักกับแบรนด์และรู้สึกถึงแบรนด์ในทางที่ดี การควบคุมชื่อเสียงในด้านไม่ดีที่ปรากฏออกมาในสื่อสังคมออนไลน์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการจัดการชื่อเสียงแบรนด์ทางสื่อออนไลน์ (Online Brand Reputation Management) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค (Consumer Engagement) ต่อแบรนด์ออนไลน์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการจัดการชื่อเสียงแบรนด์ทางสื่อออนไลน์ การจัดการผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดออนไลน์
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ (Create) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับตราสินค้า
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับตราสินค้า

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาในสื่อสังคมเพื่อการจัดการแบรนด์ออนไลน์”