กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ

Professional retail management strategy
4,113 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภท หลักการพื้นฐานในการจัดการร้านค้าปลีก ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกได้ กลยุทธ์การออกแบบผังร้านและการวางแผนรูปแบบการให้เหมาะสมกับพื้นที่ กลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลสภาพร้านค้าปลีกให้เป็นไปตามมาตรฐานร้านค้าคุณภาพในธุรกิจค้าปลีก เพื่อการบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายลักษณะของประเภทธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆได้
  2. อธิบายความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกได้
  3. อธิบายกลยุทธ์การออกแบบผังร้านและการวางแผนรูปแบบการให้เหมาะสมกับพื้นที่
  4. แจกแจงและระบุกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลสภาพร้านค้าปลีกให้เป็นไปตาม มาตรฐานร้านค้าคุณภาพในธุรกิจค้าปลีก

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ”