คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การนำองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองและชุมชน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถมีความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผู้เรียนสามารถมีความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ผู้เรียนสามารถรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตในสังคม
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาดำรงชีวิตในสังคม
  5. ผู้เรียนสามารถสามารถปรับตัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
10 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กสิกรรมธรรมชาติ”