การขึ้นทะเบียนยาสามัญในต่างประเทศ

Common Technical Document (CTD) of Generic Drug Registration in the international countries
925 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาจะแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนแรกจะเป็นความรู้เบื้องต้นการเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยาตามหลักเกณฑ์ Common Technical Documents และส่วนที่สอง จะเป็นเนื้อหาที่เน้นลงรายละเอียดของการขึ้นทะเบียนยาสามัญในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ผู้เรียนจะเลือกเรียนประเทศใดก่อนก็ได้ตามความสนใจ เช่น EU Taiwan, Korea, China, Australia, New Zealand, Russia India, Middle East, Africa, Japan, USA, Latin America และ ASEAN

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายหลักเกณฑ์สากลของการขึ้นทะเบียนยา ICH- Common Technical Documents
    2. อธิบายภาพรวมการยื่นขึ้นทะเบียนยาในรูปแบบใหม่ eCTD ในต่างประเทศ
    3. เปรียบเทียบแนวทางการขึ้นทะเบียนยาสามัญในแต่ละประเทศทั่วโลก ได้แก่ EU Taiwan, Korea, China, , Australia, New Zealand, Russia India, Middle East, Africa, Japan, USA Latin America และ ASEAN.

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การขึ้นทะเบียนยาสามัญในต่างประเทศ”