การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0

Tourism and Hospitality Management 4.0
6,394 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการของการทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม โดยมีหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้ – อาชีพและบทบาทที่เกี่ยวข้องต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ -เปิดมุมมองใหม่ต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน -หัวใจหลักต่อการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ -กลยุทธ์และเทคนิคการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ – การเข้าถึงงานบริการ – การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ Tourism and Hospitality Management 4.0 is a subject that supports students to understand the importance of tourism industry, and be able to know the principles of tourism businesses and overall of tourism system as following topics: -Careers and Roles Related to Tourism and Hospitality Industry -New lenses of Sustainable tourism -Principles of tourism and hospitality business -Tourism and Hospitality Business Strategy and technique -Service insight -Marketing for tourism and Hospitality

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของการทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้าใจถึงอาชีพ และบทบาทที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน  Students can explain the difference of career in tourism and hospitality industry
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และองค์ประกอบหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนให้เดินหน้าเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Students can explain the importance of sustainable tourism and the main elements of Government, Private, Public sector driven forward sustainable tourism development.
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเพื่อนำไปใช้ต่อยอดการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ Students can explain the principles of further business development in tourism and Hospitality.
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0. Students can explain the business strategy for tourism and hospitality.
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักสำคัญในงานบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยคุณภาพบริการตามกลุ่มเป้าหมาย. Students can explain the principles of service oriented and quality service experiences following target market.
  6. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ ในยุค 4.0. Students can explain the principles of Marketing for tourism and Hospitality 4.0

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล

0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0”