การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

Self-Management for professional productivity
5,106 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเป็นผู้นาด้วยการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการงาน, การจัดการเวลา, การจัดการความเครียด และการจัดการการสื่อสาร มาใช้ในการวางแผนการทางานของตนเอง และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ระบุและวิเคราะห์การทางานที่มีประสิทธิผล และวิธีการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    2. ระบุเครื่องมือในการจัดการเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3. นาวิธีการจัดการความเครียดไปใช้ในอย่างมีประสิทธิภาพ
    4. ปรับใช้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความคาดหวังและพูดว่า“ ไม่” ตามความเหมาะสม

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ”