การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management
4,554 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกเปลี่ยนงานเปลี่ยน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การออกแบบคนที่เหมาะสมกับงาน และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. มีความรู้ และคระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกเปลี่ยน งานเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผล
    2. เข้าใจ และสามารถอธิบาย แนวคิด ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยศึกษาจากกรณีศึกษา และค้นคว้าเพิ่มเติม
    3. สามารถวิเคราะห์และอภิปรายถึงกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งการประยุกต์แนวคิดทฤษฎี กระบวนการและนำไปใช้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการทรัพยากรมนุษย์”