การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ

Special Interest Tourism
2,439 Enrolled
30 hour

คำอธิบายรายวิชา

ปรากฏการณ์ของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ ความสัมพันธ์กับรูปแบบการท่องเที่ยวดั้งเดิม พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ แนวโน้มการเติบโตและความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถให้คำจำกัดความถึงหลักการความหมาย และความสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
  2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ลักษณะของสินค้าของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ และแนวโน้มการเติบโตและความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษอย่างยั่งยืน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ”