การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0

Modern Trade Business Management in Thailand 4.0
7,764 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นโยบายการค้าและแนวโน้มธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สินค้าและบริการ การเลือกทำเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจนข้อดีและข้อจำกัดของการจัดผังร้านค้าแต่ละประเภท

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย รูปแบบ และความเป็นมาของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้ามาขายภายในร้าน และบริหารระบบการซื้อที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีก
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการแบ่งส่วนตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด (STP) และการสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้าที่มีต่อผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภท และวิธีการตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายทำเลที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย และวิธีการจัดแผนผังเพื่อให้เหมาะกับ รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0”