การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool)

Homeschool
1,895 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สิทธิ และสิทธิประโยชน์ บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระแสการจัดการศึกษา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ สิทธิและสิทธิประโยชน์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถบอกบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาโดยครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของไทย

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool)”