การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้!

Emergency Care in Mass Casualty Incident
2,665 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ในปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก แนวทางหนึ่งในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ การรู้เท่าทันสาธารณภัย ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปควรมีทักษะในการจัดการสาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ประเมินภาวะฉุกเฉินจากการเกิดสาธารณภัย โดยใช้หลักการ METHANE
  2. สามารถตอบสนองต่อการเกิดสาธารณภัยได้โดยใช้หลักการ CSCATTT สา
  3. มารถวิเคราะห์ภาวะฉุกเฉินจากการเกิดสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆได้
  4. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้การจัดการสาธารณภัยไปประยุกต์ใช้ในภาวะฉุกเฉินได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล

0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้!”