การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต

Crisis Communication
2,955 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร การสื่อสารความเสี่ยง การวางแผนการสื่อสารภาวะวิกฤต กลยุทธ์การสื่อสารและการตอบโต้ การนำเสนอข่าวในภาวะวิกฤต โดยการประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการจัดการวางแผนจนถึงการปฏิบัติการในการจัดการภาวะวิกฤต

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของภาวะวิกฤตได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการสื่อสารและองค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารที่เกี่ยวกับภาวะวิกฤตได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการจัดการด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตได้
  4. ผู้เรียนสามารถวางแผน การปฏิบัติการ ในการจัดการภาวะวิกฤตได้
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการสื่อสารกับการจัดการในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต”