การจัดการห่วงโซ่คุณค่าภาครัฐ

Public Value Chain Management
1,932 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคุณค่า มุมมองของคุณค่าในภาครัฐและภาคเอกชน ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์และคุณค่าที่ส่งมอบ รวมทั้งการศึกษาทำความเข้าใจในหลักการและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า ขั้นตอนการออกแบบห่วงโซ่คุณค่าของภาครัฐ ตลอดจนการจัดทำยุทธศาสตร์บนหลักของห่วงโซ่คุณค่า และออกแบบนวัตกรรมบนฐานของห่วงโซ่คุณค่า

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของคุณค่าได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดทำห่วงโซ่คุณค่าได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมบนหลักห่วงโซ่คุณค่า

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการห่วงโซ่คุณค่าภาครัฐ”