การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์

Strategic Management and Marketing in a Globalized Era
5,505 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา “การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ ” จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจ การควบคุม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการกำหนดแผนสำรอง
    2. แนวคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่ การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการตลาด การตลาดระดับพื้นที่ หรือระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลก การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาด และการตลาดเชิงรุก การขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์”