การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย

Information Technology Management in Contemporary Agriculture
897 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัย กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายแนวคิด ความหมาย และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายหลักการ กฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย”