การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา

Learning Mathematics using STEM based approach
6,593 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ปรัชญาและการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา ความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิมกับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาตร์แบบสะเต็มศึกษา ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา การประยุกต์ปัญหาด้านคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) สำหรับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษาบอกความหมายและความสาคัญของการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอธิบายหลักการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางที่ใช้สะเต็มศึกษายกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษาวิเคราะห์และออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษาสร้างหน่วยการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษาโดยบูรณาการกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. บอกความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
  2. อธิบายหลักการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางที่ใช้สะเต็มศึกษา
  3. ยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
  4. วิเคราะห์และออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
  5. สร้างหน่วยการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษาโดยบูรณาการกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล

0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา”