การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา

STEM Based Learning for Science
6,458 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

STEM สามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. บอกความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
  2. อธิบายหลักการการจัดการเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
  3. ยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
  4. วิเคราะห์และออกแบบแผนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน
  5. ประยุกต์ใช้ STEM เพื่อบูรณการกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่พบในชีวิตประจำวันเพื่อการเรียนการสอน
  6. สร้างแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล

0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา”