การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Online teaching management
2,122 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ องค์ประกอบการสอนออนไลน์ กลยุทธ์การสอน เทคโนโลยีการสอนและการวัดผลประเมินผล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของการเรียนในอนาคต
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและเลือกวิธีการเรียนออนไลน์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนออนไลน์ได้
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการวัดประเมินผลออนไลน์ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์”