การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร (Data Warehouse for Decision Making in Organization)

Data Warehouse or Decision Making in Organization
1,221 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของคลังข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล การวางแผนและการจัดการสร้างคลังข้อมูล การปรับใช้และการดูแลรักษาคลังข้อมูล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เข้าใจความหมายของคลังข้อมูล
  2. รู้จักสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของคลังข้อมูล
  3. เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล
  4. ทราบการวางแผนและการจัดการสร้างคลังข้อมูล
  5. เข้าใจการปรับใช้และดูแลรักษาคลังข้อมูล

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร (Data Warehouse for Decision Making in Organization)”