การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

Individual Development Plan
8,138 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการ ลักษณะ และความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคลกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และการประเมินความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทของแผนพัฒนารายบุคคลที่มีต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดสมรรถนะที่ตนเองจำเป็นต้องพัฒนา
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการประเมินที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล”