การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Environmental Friendliness in Hygiene, Safety, and Comfort for Elderly Caregivers
1,273 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

เป็นรายวิชาที่นำเสนอเนื้อหาความรู้และทักษะทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกสถานภาพ และทุกอาชีพ เกิดองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุ ในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างผาสุก โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งยังขาดแคลนนั้น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะให้รอบรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ผ่านการเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์และนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อให้สามารถอธิบายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”