การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว

Caring for End of Life Patients and Theirs Family
7,395 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยวาระสุดท้าย และครอบครัว การประเมินผู้ป่วยวาระสุดท้าย และแนวทางการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายแบบประคับประคองและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการการดูแลแบบประคับประคองได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการประเมินผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัวที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว”