การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Personal hygiene, Lifting, Moving
1,162 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

การดูแลความสะอาดร่างกายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีความสามารถ ในการดูแลตนเองอย่างจำกัด จำเป็นต้องมีคนดูแลช่วยเหลือในการประเมินและคอยดูแลให้ความช่วยเหลือ การดูแลความสะอาดร่างกายอันประกอบด้วย การทำความสะอาดผิวหนัง ช่องปาก การดูแล ผม มือ เท้า และเล็บ การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ การแต่งตัวและเปลี่ยนผ้าอ้อม กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจวัตรประจำวันที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ นอกจากการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลแล้ว การอุ้มยกเคลื่อนย้าย ทั้งการเลื่อนตัวบนเตียง จัดท่านั่ง ท่านอน หรือการการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติไปด้วยกัน ขณะเช็ดตัว หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนท่า ในบทเรียนนี้จึงมีเนื้อหาสองส่วนนี้เป็นหลัก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินเกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอุ้มยกเคลื่อนย้ายได้ถูกต้อง
  5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการดูแลอุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุได้ถูกต้อง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”