การตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตนเอง

Self-Examination for Oral Cancer
1,744 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหารายวิชาประกอบไปด้วยการแนะนำอวัยวะภายในช่องปาก โดยเน้นที่เนื้อเยื่ออ่อนส่วนต่าง ๆ ในช่องปากที่นอกเหนือจากฟัน โดยผู้เรียนสามารถทำการตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการต่าง ที่จะได้อธิบายเป็นขั้นตอนการตรวจอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงสภาพอวัยวะในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพต่าง ๆ ที่มีลักษณะที่เป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรง รอยโรคก่อนมะเร็ง และรอยโรคที่มีลักษณะของมะเร็งในช่องปาก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถระบุตำแหน่งอวัยวะต่าง ๆ ในช่องปากได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการตรวจทางคลินิก
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ แยกลักษณะทางคลินิกของรอยโรคที่พบในช่องปากได้
  4. ผู้เรียนสามารถประเมินได้ว่ารอยโรคใดมีลักษณะของรอยโรคก่อนมะเร็ง หรือรอยโรคมะเร็งในช่องปากได้อย่างถูกต้อง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตนเอง”