การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

Responsible Tourism Marketing
2,227 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร พร้อมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร บทบาทหน้าที่ หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ควรรู้ รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและโมเดลธรุกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน เทคนิคการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการ กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการ หรือองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเป็นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคนิคการพัฒนาการสร้างสรรค์สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและการบริหารจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ”