การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย

Anti-Corruption in Thailand
5,298 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของการทุจริตในสังคมไทย มุมมองของภาคส่วนต่างๆต่อการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุการทุจริตในสังคมไทย รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตในสังคมไทย กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของไทย กรณีศึกษาการทุจริตในสังคมไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายพฤติกรรมการทุจริตที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน
  2. วิเคราะห์สาเหตุของการทุจริต
  3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบของการทุจริต
  4. เสนอแนะแนวทางเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาการทุจริต

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย”