การนวดสุคนธบำบัด

Aromatherapy Massage
3,111 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมา นิยาม ประโยชน์ ข้อห้าม และข้อควรระวังของการนวดสุคนธบำบัด หลักการสำคัญ วิธีการนวดและกายวิภาคเบื้องต้นสำหรับการนวดสุคนธบำบัดส่วนแขน ขา หลัง บ่า และหัว การบำบัดรักษาด้วยกลิ่นน้ำมันหอมระเหย ประเภทและองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย การเลือกกลิ่นและการผสมน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. LO1: Remember
  2. 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการสุขภาพแบบองค์รวม ประวัติ ประโยชน์ ข้อบ่งชี้ และข้อควรระวังของการนวดสุคนธบำบัด (To describe and recognize the holistic health concepts, history, benefit, indication, contraindication and pre-caution of aromatherapy massage)
  3. 2. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการบำบัดรักษา และบำรุงสุขภาพด้วยกลิ่นน้ำมันหอมระเหย (To describe the definition of aromatherapy scents for well-being)
  4. LO2: Understand
  5. 1. ผู้เรียนสามารถให้คำจำกัดความถึงหลักการ ประโยชน์ ข้อบ่งชี้ ข้อจำกัด และข้อควรระวัง ในส่วนแขน ขา หลัง บ่า และศีรษะ (To define concept, benefit, indication, contraindication and pre-caution of arms, legs, back, nape of neck and head aromatherapy practical sequences)
  6. 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกายวิภาคเบื้องต้นของแขน ขา หลัง บ่า และศีรษะ (To understand the basic arms, legs, back, nape of neck and head anatomy knowledge)
  7. 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายพื้นฐานลำดับการบำบัดรักษาของแขน ขา หลัง บ่า และศีรษะ (To understand the basic arms, legs, back, nape of neck and head aroma therapy practical sequences)
  8. 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย การเลือกกลิ่น และการผสมน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น (To understand basic aromatic blending of essential oils and define types of basic aroma compound)
  9. LO3: Apply
  10. 1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้การผสมน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้นไปสู่การปฏิบัติ (To apply the basic aromatic blending of essential oils knowledge into practices)
  11. 2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้กายวิภาคเบื้องต้นในส่วนแขน ขา หลัง บ่า และศีรษะ ไปสู่การบำบัดรักษา (To apply the basic arms, legs, back, nape of neck and head anatomy knowledge into the aromatherapy practical sequences)

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การนวดสุคนธบำบัด”