การบริการที่เป็นเลิศ

The excellent service
10,680 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการให้บริการที่เป็นเลิศ เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศกับลักษณะงานบริการประเภทต่างๆ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการและปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
    2. ผู้เรียนสามารถเลือกเทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศกับลักษณะงานบริการ
    3. ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการและปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริการที่เป็นเลิศ”