การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Good Governance
3,781 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ข้อที่กำหนดตาม พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตัวอย่างเครื่องมือตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ข้อ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักของหลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล
    2. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วม
    3. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ หลักเปิดเผย/โปร่งใส และหลักนิติธรรม
    4. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการตอบสนอง หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”