การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง

Performance Management System for High Performance Organization
4,943 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของระบบบริหารผลงาน แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารผลงาน องค์กรประสิทธิภาพสูง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณลักษณะตัวชี้วัดผลงานหลัก แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก การแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารผลงาน หลักการการออกแบบระบบการบริหารผลงานและการดำเนินการตามระบบการบริหารผลงาน การบูรณาการระบบการบริหารผลงานกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ ระบบสมรรถนะและออกแบบแบบประเมินสมรรถนะ และการประยุกต์ใช้ระบบสมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคลากร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารผลงานได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบการบริหารผลงานได้
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบบริหารผลงานให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบสมรรถนะและออกแบบแบบประเมินสมรรถนะได้
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบสมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคลากรได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง”