การบริหารงานภาครัฐ

Public Administration
5,356 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ระบบราชการ ระบบราชการกับการเมือง การแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อํานาจหน้าที่ การดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ หลักการปฏิบัติงานภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การบริหารองค์กรภาครัฐ การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐBureaucracy system’ bureaucracy and politics, segregation of government service’s duties and government sectors, authorities, state’s policy government service’s working procedures to ensure the most efficient and effective results, public organization administration, the administration of public services, new public management, and public mind for public administration

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. มีความรู้เรื่องระบบราชการและระบบราชการกับการเมือง และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการกับการเมืองได้
  2. เข้าใจความหมายของการบริหารองค์กรภาครัฐและหลักการในการบริหารองค์กรภาครัฐ
  3. มีความรู้เรื่องการบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ
  4. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่และการปฏิรูประบบราชการ
  5. มีความรู้เรื่องการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริหารงานภาครัฐ”