การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

Managerial Accounting
8,023 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายละเอียดของเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีบริหารและต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การปันส่วนและต้นทุนฐานกิจกรรม การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง รวมถึงการจัดทำงบประมาณ เพื่อการวางแผนและควบคุม นอกจากนี้ในเนื้อหายังมีการประยุต์ใช้การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหาร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถทราบแนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีบริหารและต้นทุน
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร หรือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
  3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจการปันส่วนและต้นทุนฐานกิจกรรมและการวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง
  4. ผู้เรียนสามารถจัดทำการจัดทำงบประมาณ เพื่อการวางแผนและควบคุม
  5. ผู้เรียนสามารถประยุต์ใช้การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหาร

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)”