การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

Accounting For Entrepreneurship
35,955 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ด้านการบัญชีขั้นต้น งานด้านบัญชีเกี่ยวกับการบริการ และการซื้อขายสินค้า ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระบบบัญชีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและตีความ บัญชีขั้นต้น
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่าง ระบบเบื้องต้นสำหรับการประกอบธุรกิจ
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและทำ งบการเงินสำหรับธุรกิจ
  4. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
38 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ”