การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

Stem Education
1,124 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษารูปแบบการบูรณาการ เทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสารกับ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) อธิบายองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย องค์ประกอบและขั้นตอนการบูรณาการสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสะเต็มศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสะเต็มศึกษาได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา”