การประยุกต์ใช้ไอโอทีสำหรับธุรกิจ

Internet of Things Adoption in Business
1,989 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาของวิชาอธิบายถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของ Internet of Things ความสำคัญ องค์ประกอบ การแบ่งกลุ่มหลัก รวมไปถึงสถาปัตยกรรม และออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นระบบโครงข่ายไร้สาย RFID GPS อุปกรณ์และมาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโปรโตคอล ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ (ecosystem) และห่วงโซ่คุณค่า (value chain) รูปแบบการพัฒนาระบบงานโดยใช้หลักการ Internet of Things การประยุกต์ใช้และตัวอย่างในภาคธุรกิจ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถ อธิบายสภาพการใช้งาน IoT ในปัจจุบัน
  2. ผู้เรียนสามารถ อธิบายถึงมุมมองการนำเอา IoT ไปใช้งานต่างๆ ได้
  3. ผู้เรียนสามารถ อธิบายการเลือกใช้งานอุปกรณ์ และการจัดการข้อมูลบนระบบ IoT
  4. ผู้เรียนสามารถ อธิบายองค์ประกอบของระบบสถาปัตยกรรมของระบบ IoT
  5. ผู้เรียนสามารถ อธิบายการนำเอา IoT ไปใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การประยุกต์ใช้ไอโอทีสำหรับธุรกิจ”